/*

Info Durus Asatidzah


 INFO DURUS ASATIDZAH bersama MASYAIKH AHLUS SUNNAH
dalam Daurah Ilmiah “ASY-SYARI’AH” ke-11
~~~~~~~~~~~~~~~

Bismillah

Berikut durus asatidzah dalam Daurah Asy-Syari’ah ke-11 (insya Allah); dilengkapi dengan link unduhan kitab PDF

🎒 Asy-Syaikh Badr bin Muhammad al-Anazi hafizhahullah 
1- Kitab al-Muwatho (al-Imam Malik bin Anas)

📁 Asy-Syaikh Usamah bin Sa’ud al-‘Amri
1- Kitab “al-Buyu'” dari Manhajus Salikin (as-Sa’di) 
2- I’tiqad Ahlis Sunnah (Abu Bakr al-Isma’ili)

📄 Asy-Syaikh Fu’ad bin Sa’ud al-‘Amri 
1- Risalah “al-Amru bi al-Ma’ruf wa an-Nahi ‘an al-Munkar” (Syaikhu Islam Ibnu Taimiyyah) 
2- Manzhumah al-Qawaid al-Fiqhiyyah (as-Sa’di)

📜 Asy-Syaikh Khalid azh-Zhafiri
1 – ………………… (info menyusul, insya Allah)

📒 Asy-Syaikh ‘Arafat bin Hasan al-Muhammadi 
1. ……………………… (info menyusul,  insya Allah)

——————
📡 UNDUHAN KITAB

📙 Kitab Muwatha’ Malik
Matn Kitab
📥http://bit.ly/1e0JnQ2
Muqaddimah
📥http://bit.ly/1zZEgK4

📘 I’tiqad Ahlis Sunnah (Abu Bakr al-Isma’ili) 
📥http://bit.ly/1ECTwIk

📓 Risalah “al-Amru bi al-Ma’ruf wa an-Nahi ‘an al-Munkar” (Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah) 
📥 http://bit.ly/1A2kei6

📒 Manhajus Salikin (asy-Syaikh as-Sa’di) 
📥 http://bit.ly/1JGPpiK

📗 Manzhumah al-Qawaid al-Fiqhiyyah (asy-Syaikh as-Sa’di)
📥 http://bit.ly/1JKnPRR